Jun 13 2008

Slaget om FRA-lagen

Publicerad av under Integritet,Säkerhet

De flesta har troligen noterat att nyhetsmedia äntligen har börjat sin rapportering kring FRA-lagen och därmed insett att det inte handlar om något så enkelt som att analysera dedikerade gruppers kommunikation utan att all nättrafik över Sveriges gränser riskerar att analyseras. Vad som i sak innehåller stora brister i den tekniska presentationen av hur man avser att garantera att oskyldiga inte kommer att ”märkas” på grund av olyckligt valda ord har blivit en ren och skär politisk fråga. Inte minst märks detta på de svar jag själv har fått från tio tal olika riksdagsledamöter.

Vidare så delar jag min förvåning med bland annat Per Hellqvist angående Thomas Bodström som numera är helt emot samma lagförslag som han själv har initierat och varit med att lägga fram. Den proposition som överlämnats till regeringen av Maud Olofsson och Mikeal Odenberg skiljer sig i sakfrågan inte nämnvärt samt under det år som har gått sedan oppositionen lyckas bordlägga frågan har egentligen inget nytt hänt.

Det är även tydligt att man inom de borgerliga riksdagsgrupperna har gått ut med information om hur man skall bemöta den storm av kritik och e-post flod som nu väller in till riksdagen; eller som någon nu myntat; bloggbävning.

Sent skall näringslivet vakna; men en part som nu har uppmärksammat frågan är Advokatssamfundets ordförande Anne Ramberg som ger följande varning genom följande uttalande i Dagens Industri:

”När man vidgar mandatet från yttre militära hot till yttre hot, öppnar det i princip för vilken typ av avlyssning som helst.”

Hon säger vidare:

”När man vidgar mandatet från yttre militära hot till yttre hot, öppnar det i princip för vilken typ av avlyssning som helst”, säger hon.”Det står också rent ut i propositionen att ’begreppet yttre hot är vidsträckt och måste också vara det för att ge utrymme för nödvändig flexibilitet’. Den här lagen tillåter massiv, preventiv avlyssning av människor som inte är misstänkta för något brott.”

När jag ögnar igenom de svar jag fått från diverse riksdagsledamöter så är följande text återkommande:

”Integritetsskyddet är en central del av den föreslagna lagstiftningen. Frågan är extra viktig eftersom det här är två mycket centrala intressen som står mot varandra – den nationella säkerheten och skyddet för privatlivet. Vi anser att förslaget innebär en tydligare och rättsäkrare reglering än dagens läge, och försvarsutskottets borgerliga majoritet har föreslagit åtgärder som ytterligare förstärker rättssäkerhetsaspekterna.”

Visst låter ovan vackert, men med tanke på att bland annat moderaterna under många år har levt under parollen, individen framför staten, så rimmar ovan ganska illa. Vidare vad man även avser med rättssäkerhetsaspekterna är att man ger FRA ett lagligt mandat och uppdrag för att genomföra den typ av signalspaning som de troligen redan idag genomför. Dvs, regeringen vill alltså lagstadga så att FRA med lagliga medel kan bedriva verksamhet som de med stor sannolikhet redan gör idag. Vågar regeringen då lita på att FRA inte gör något utanför de riktlinjer som man avser att ge från regeringen? Eller som en riksdagsledamot skrev:

”Enligt lag blir det nu OLAGLIGT för FRA att spana (eller som det heter i facktermer rikta in sökbegreppen) mot en enskild person om det inte är av synnerligen vikt för verksamheten.”

Låt oss för stunden strunta i skrivelsen ”om det inte är av synnerligen vikt för verksamheten” vilket ger FRA carte blanche. Vidare så skriver även samma person att det dessutom blir olagligt att spana mot svenskar eller svenska förhållanden samt att kommunikation mellan två parter i Sverige där kommunikationen går via utländska servers så skall även denna information förstöras. Frågan är bara hur man avser att garantera detta? Svaret är att man avser att hantera kontrollen genom två nya instanser.

När det gäller ovan nämnda kontroller införs två nya instanser inom Försvarets underrättelsenämnd (FUN), den första en instans som kommer att ledas av en jurist och därutöver bestå av riksdagsledamöter från de olika partierna. Denna instans har till uppgift att ge klartecken till vilka sökbegrepp som får användas med mera. Därutöver kommer det att finnas en andra instans med även den en jurist och riksdagsledamöter från partierna (dock inte samma personer) som även gör efterkontroller att lagstiftning och godkännande följs. Varje år kommer det levereras en skrivelse till riksdagen från regeringen om hur arbetet fortskrider, exakt vad den kommer att innehålla finns det dock ingen klar information kring. Det krävs tillstånd av FUN för att en myndighet ska kunna uppdra åt FRA att signalspana. Tillståndet ska vara tidsbegränsat. Regeringens beslut om inriktning av signalspaningsverksamheten ska föregås av samråd med FUN som gör en bedömning av lagenligheten på förhand. FRA får inte starta ett signalspaningsprojekt om spaningsinriktningen inte är förenlig med lagen. Därutöver ska FUN i efterhand kontrollera att FRA genomfört verksamheten i enlighet med lagen och givna tillstånd. Tyvärr kommer det inte vara möjligt för allmänheten att få total insyn i ovan process och en kontrollstation har lagts in till 2011 som troligen skall göra en utredning kring FRA-lagen.

Det verkar även finnas en övertro på FRA:s kapacitet vilket tydliget påvisar av följande blogg citat där följande finns att läsa:

”Ett argument i debatten är att den som har något viktigt att dölja lätt kan kryptera trafiken för att undvika att fastna i signalspaningen. Det stämmer säkert, men det blir ändå både dyrare och krångligare att komunicera för den som har något viktigt att dölja. Man glömmer dessutom att FRA har mycket god kompetens att dekryptera information, kanske är man en av de skickligaste i världen på detta.”

Ovan visar klart hur dåligt insatta våra folkvalda är i det tekniska; för att säkra upp sin kommunikation är med dagens mått varken svårt eller kostsamt. Jag har även svårt att tro att FRA med sina 650 anställda och anslag på 562 miljoner kan mäta sig med amerikanska NSA som enbart vid sitt huvudkontor i Fort Meade, Maryland har drygt 18 000 parkeringsplatser (finns inga officiella siffror på antalet anställda). Även om FRA idag har rätt skaplig datorkraft som placeras högt på Top 500 listan över världen snabbaste superdatorer, så tror jag att NSA system kan springa cirklar runt det mesta som återfinns på listan.

NSA huvudkontor i Fort Meade, Maryland, USA

En annan riksdagsledamot skrev att man har förvånats över den uteblivna dialogen i samband med att förslaget bordlades under ett år:

”Jag är också uppriktigt förvånad över att så få utnyttjat det senaste året för en bredare och djupare debatt kring förslaget. Förra årets vilandeförklaring var ju tänkt att just skapa förutsättningar för en tid av resonemang. Få sådana har förts”

Jag tror att många här hade hoppats på att riksdagen hade gjort lite mer för att bjuda in till dialog då förslaget trots allt kom från regeringen med moderaterna i spetsen; man har dock valt att inte göra så. Visserligen har det varit en del andra utfrågningar relaterat till IT-säkerhet men framför allt inget kring gällande lagförslag och frågan är om man helt enkelt har gjort allt för att undvika detta.

Avslutningsvis så kan jag även konstatera att det finns antal inom den borgerliga alliansen som inte ansluter sig till den gemensamma linjen men att man valt att vika sig trots allt ändå. Man anser att det inte är någon idé att ta strid i frågan och att det knappast kommer vara framgångsrikt. Kanske inte framgångsrikt för den borgerliga alliansen, men för riksdagen och demokratin i sin helhet. Till trots detta finns det nu ett antal ledamöter som har civilkurage att stå emot det interna trycket från riksdagsgrupperna och dessa förtjänar stöd och uppmuntran; de som för stunden skulle vara möjliga Nej sägare är Fredrick Federley (c), Annie Johansson (c), Sven Bergström (c), Karl Sigfrid (m), Fredrik Schulte (m) och Fredrik Malm (fp) samt Henrik von Sydow (m), Birgitta Ohlsson (fp) och Anne-Marie Pålsson (m) under förutsättning att rätt uppmuntran och stöd ges.

Kim Haverblad

En kommentar än så länge

En kommentar till “Slaget om FRA-lagen”

  1. […] Kim Haverblad.se skriver idag en läsvärd blogg. […]

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.